Jyodhisham

The Centre for Astrological Studies


 
Our TEAM
 
     
       
   
Jyotish Ratna.: Jyotish Bhushan.: Jyotish Prabhakar
 
A P Velayudhan
 
 
Director
 

         
     
   
   
 

A. Yamuna

Astrology / Palmistry

 

V. Arvindd

Numerlogy / Vaastu

          

 

     
   
T. V. Chandrasekhar
Sr. Vaastu Consultant

 

 

2007 Copyright © Jyodhisham